Fraszka (!) [II

Frasz­ka (!) [IIDe­wo­cja krzy­czy: ,,Mi­che­let wy­cho­dzi z Ko­ścio­ła!"  Praw­da; De­wo­cja tyl­ko te­go nie po­strze­gła,  Że za ko­ścio­łem czło­wiek o ra­tu­nek wo­ła,  Źe ko­na-że aże­by krew go nie ubie­gła,  To or­nat drze się w pa­sy i zwią­zu­je ra­ny.   *A fa­ry­ze­usz mi­mo... Przejdź do książki

Poezje

Arcydzieła poezji polskiej - to czytelnicza przygoda z utworami największych polskich poetów. Starannie opracowane, opatrzone współczesnym komentarzem krytycznym będą lekturą, dzięki której poznasz, lub przypomisz sobie, najpiękniejsze strofy naszych poetów. Przejdź do książki

Noc tysiączna druga

Komedia w jednym akcie, (...) tytuł, nawiązujący, wg spostrzeżenia Z. Przesmyckiego, do fragm. —» Don Juana poznańskiego R. Berwińskiego, oznaczać ma przełomową dla bohatera noc kończącą dzieje jego miłości. Jedna z „włoskich" miniatur Norwida Przejdź do książki

Gorzki to chleb jest polskość

Wybór myśli politycznych i społecznych, fragmenty osobistych listów Cypriana Norwida. Przejdź do książki

Klasyka mistrzów. Cyprian Kamil Norwid. Wybór poezji

Norwid uważany jest za jednego z czterech najważniejszych polskich poetów doby romantyzmu, niezwykle oryginalny i wybiegający swą twórczością daleko poza epokę, w której żył. Jego nowatorska liryka przesiąknięta jest najwybitniejszym osiągnięciem drugiego pokolenia romantyków. W... Przejdź do książki

In Verona

In Verona1O...er the abodes o...the Capulets and Montagues,  The gentle eye there in the spacious skies now views,  By thunder whipped and washed with rain - -   2The lonesome ruins of the two adverse estates,... Przejdź do książki

Trylogia włoska

- Stygmat- Ad leones!- Tajemnica lorda Singelworth Przejdź do książki

Cenzor-krytyk

Cen­zor-kry­tykNo­szą pió­ra na gło­wach dzi­cy --  Ta­kie też jest i two­je pió­ro,  Sko­ro nie wiesz na­wet róż­ni­cy  Mię­dzy Kry­ty­ką a Cen­zu­rą.   Dru­giej ni­wa, czy złą, czy ży­zną --  Ni­g­dy wła­sną!... lecz pierw­szej si­ły  Są jej wła­sne, są... Przejdź do książki