Prawo o cudzoziemcach. Komentarz

Prawo o cudzoziemcach. Komentarz chomikuj pdf
Data wydania
2019-11-29
Autor
Wojciech Chróścielewski
Liczba stron
1472 strony
Czas czytania
32 minuty
Język
polski
Wydawca
C.H. Beck
ISBN
9788381980647
Ocena
9.00 / 10.00
Kategoria
Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.)

Jeżeli nie widzisz powyżej porównywarki cenowej, oznacza to, że nie posiadamy informacji gdzie można zakupić tę publikację. Znalazłeś błąd w serwisie? Skontaktuj się z nami i przekaż swoje uwagi (zakładka kontakt).

Wprowadzenie do książki pt. "Prawo o cudzoziemcach. Komentarz" autorstwa Wojciech Chróścielewski

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie trzech ustaw: ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 ze zm.), ustawy z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium rzeczypospolitej polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1666), ustawy z 14.7.2006 r. o wjeździe na terytorium rzeczypospolitej polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 293). Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 107), dotyczące udostępniania danych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych. Ponadto w komentarzu zostały uwzględnione zmiany, które wejdą w życie w dniu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 622), które dotyczą m.in.: warunków udzielenia zezwolenia na pobyt stały i czasowy, związanych z wystąpieniem z Unii Europejskiej Zjednoczonego Królestwa; udzielenia zezwolenia na pobyt w celu połączenia się z rodziną; zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; cofnięcia zezwolenia na pobyt stały; zwolnienia od pobierania opłaty wydania karty pobytu cudzoziemcowi; zmiany treści karty pobytu z adnotacją „Brexit". Komentarz wyczerpująco omawia podstawowe kwestie dotyczące prawa cudzoziemców, takie jak: zagadnienie wjazdu na terytorium RP, prawo pobytu, prawo stałego pobytu, wydalenie z terytorium RP, rejestry w sprawach obywateli UE i członków rodzin niebędących obywatelami UE, powołanie i kompetencje Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zasady przekraczania granic, pobyt cudzoziemców na terytorium RP w celu korzystania z mobilności, przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, instytucje „zaproszenia". Ponadto pozycja omawia istotne kwestie z punktu widzenia praktycznego: wydawanie, przedłużanie, cofanie i unieważnianie wiz, wydanie, odmowa i przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, dokumenty wydawane cudzoziemcom, kontrole legalności pobytu cudzoziemców na terytorium rzeczypospolitej polskiej, zobowiązanie cudzoziemca do powrotu, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgoda na pobyt tolerowany, tranzyt cudzoziemca drogą powietrzną, wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ innego państwa członkowskiego UE, przekazanie do innego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia 604/2013 cudzoziemca, który nie ubiega się o udzielenie ochrony międzynarodowej, postępowanie w sprawie zatrzymania cudzoziemca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców, pobyt cudzoziemców w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców, rejestry w sprawach cudzoziemców i ewidencja zaproszeń, wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany, krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, odpowiedzialność przewoźnika, przepisy karne. Publikacja zawiera omówienie różnego typu zezwoleń, w tym m.in.: zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji; zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym, w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w celu kształcenia się na studiach, w celu prowadzenia badań naukowych; zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli RP oraz członków rodzin cudzoziemców; pobyt na terytorium RP cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi; zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, ze względu na pracę sezonową, ze względu na inne okoliczności; zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE Komentarz zawiera najnowsze orzecznictwo oraz dotychczasowy dorobek doktryny, co zapewnia Czytelnikowi najwyższy poziom merytoryczny. Do najważniejszych zmian należy m.in.: ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z 24.11.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 107), której celem jest stworzenie lepszych ram prawnych pozwalających na świadome zarządzanie migracjami w Polsce oraz w zakresie przyjmowania cudzoziemców, uwzględniając konieczność wprowadzenia szczególnych uregulowań prawnych między innymi dla cudzoziemców podejmujących w Polsce studia, dla absolwentów polskich uczelni oraz dla osób podejmujących w Polsce pracę, w tym w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki oraz usprawnienie istniejących procedur migracyjnych w oparciu o doświadczenia w stosowaniu obowiązujących przepisów prawa. Zmienia ona zasadnicze kwestie, takie jak m.in. odejście od wymogu posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu przez absolwenta polskiej uczelni w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wprowadzenie ułatwień w udzielaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pobyt stały dla pracowników wykonujących pracę w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki oraz wprowadzenie możliwości samodzielnego ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną przez członka rodziny przebywającego na terytorium rzeczypospolitej polskiej; ustawa z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1543), która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia warunków i procedury wydawania zezwoleń na pobyt i pracę sezonową dla cudzoziemców; ustawa z 22.3.2019 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771), która m.in. dodaje do katalogu osób uprawnionych do udostępniania danych przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców – komorników sądowych; ustawa z 22.2.2019 r. o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 577), który ma na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801/WE. Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek przyjęcia rozwiązań prawnych dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych, odbywania studiów, szkoleń oraz udziału w wolontariacie w ramach programu wolontariatu europejskiego oraz podjęcie pracy jako au pair. Publikacja skierowana jest w szczególności do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów. Ponadto pozycja skierowana jest do urzędników administracji publicznej i samorządowej, sędziów administracyjnych, przedsiębiorców, konsulatów i ambasad.

Czy książka "Prawo o cudzoziemcach. Komentarz" jest dostępna na chomikuj?

To pytanie jest zadawane przez dziesiątki ludzi każdego dnia. Nie warto tracić czas na poszukiwanie pirackich źródeł, krzywdząc przy tym prawo autorskie, które jest bardzo istotne dla każdego pisarza. Wspieraj legalną kulturę, korzystając z serwisów tj. Amazon, Empik oraz Gandalf. Księżkę Prawo o cudzoziemcach. Komentarz prawdopodobnie można tam kupić lub przeczytać bez limitów i dużych opłat. Została wydana w roku 2019. Natomiast dokładną premierę miała w 2019-11-29 Co więcej, książka Prawo o cudzoziemcach. Komentarz wpisuje się w gatunek Nauki Społeczne (psychologia, Socjologia, Itd.). Książka liczy dokładnie 1472 strony, co przekłada się średnio na 32 minuty czytania, zakładając, że przeczytanie jednej strony zajmie Ci minutę. Książka ukazał się dzięki wydawnictwu C.H. Beck.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Książki przeglądane przez innych

Systemy wartości a procesy demograficzne

Książka jest owocem konferencji Systemy wartości a procesy demograficzne, zorganizowanej w ramach I Kongresu Demograficznego. Problematyka ludnościowa w kontekście rozwoju cywilizacji i techniki nabiera znaczenia, pozwala spojrzeć i zbadać społeczeństwo nowoczesne w sposób dotychczas nieznany.... Przejdź do książki

Wyjątkowy. O drodze do samego siebie

"Wyjątkowy. O drodze do samego siebie" to książka wyjątkowa. Jej słowa wnikają głębiej niż tylko do umysłu. Dotykają uniwersalnych praw i prawd. Mówią w sposób prosty o wartościach i docierają do sedna nas samych.Podczas czytania... Przejdź do książki

Toksyczny wstyd. Jak uzdrowić wstyd, który cię zniewala

Jak uzdrowić chorobliwy wstyd? Gdzie szukać nadziei? O tym jest ta książka. Opiszę w niej swoją własną drogę ku uleczeniu toksycznego wstydu. Odbycie tej podróży, to najważniejsze ze wszystkich moich doświadczeń życiowych. Toksyczny wstyd jest... Przejdź do książki

Zasady podatku VAT w 2014 część II

Książka przybliża podstawowe zagadnienia związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług (VAT).Poradnik jest wprowadzeniem w podstawowe definicje i pojęcia, które występują w podatku VAT - co ułatwia posługiwanie się ustawą oraz innymi aktami prawnymi... Przejdź do książki

Demokracja na rozdrożu

Demokracja na rozdrożu jest niezwykle kompetentnym przeglądem najważniejszych koncepcji demokracji partycypacyjnej i deliberacyjnej. Dotyczy najważniejszych sporów, jakie toczone są obecnie o optymalny kształt demokracji. W kolejnych rozdziałach autor dyskutuje kwestie, które są kluczowe dla zrozumienia... Przejdź do książki

Psychologia odżywiania się

Napisana żywym i przystępnym językiem książka Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych, pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego jemy to, co jemy, oraz stanowi bezcenne źródło informacji zarówno dla laików, jak i specjalistów pragnących... Przejdź do książki

Uwierzyć w cud

"Uwierzyć w cud" to kontynuacja autentycznej historii rodziny Kaufmanów i ich przyjaciół, opisanej w książce „Przebudzenie naszego syna". Barry i Suzi Kaufmanowie wyleczyli swojego syna Rauna z ciężkiej choroby, z autyzmu. Wówczas rodzice meksykańskiego chłopca... Przejdź do książki

Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym

W książce Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym, wybitny ekonomista Thomas Sowell przypomina, że wbrew przekonaniom lewicowych intelektualistów nierówności dochodów i bogactwa nie są na świecie niczym nowym, a ich istnienie nie powinno nikogo... Przejdź do książki

Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowości.

To historia tryumfu indywidualizmu i zaniku podmiotowości, opis procesu, na który składają się historie takich pojęć, jak podmiot, jednostka, humanizm, indywidualizm, niezależność, autonomia. Przejdź do książki

Socjologia wychowania – wybór tekstów

Zbiór tekstów do socjologii wychowania. Podręcznik akademicki Przejdź do książki

Podstawy psychologii Junga

To pierwsze w Polsce syntetyczne opracowanie myśli psychologicznej szwajcarskiego psychiatry i psychologa Karola Gustawa Junga. Książka wprowadza w podstawowe koncepcje Junga - teorię ekstrawersji i introwersji, typów psychicznych, ego, kompleksów i archetypów nieświadomości zbiorowej. Omawia... Przejdź do książki