Nadzór pedagogiczny a zdrowie i bezpieczeństwo uczniów – analizy i refleksje

Celem pracy jest prezentacja     zmian, jakie nastąpiły w polityce oświatowej w ciągu ostatnich lat. Podstawę opracowania stanowi analiza aktów prawnych, danych pochodzących z dokumentów organizacyjnych kuratorium oświaty w Katowicach oraz literatura przedmiotu. Na tym... Przejdź do książki

Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia nie-powodzeniem jako element strategii małej firmy

Celem pracy było wyodrębnienie składowych mających wpływ na wystąpienie zdarzeń powodujących wejście firmy na ścieżki niepowodzenia gospodarczego, identyfikacja przebiegu tych ścieżek oraz zaproponowanie sposobów ograniczenia zagrożenia niepowodzeniem dla małych firm. Podjęta w niej problematyka ma... Przejdź do książki

Krytyka literacka pozytywistów

Celem pracy jest próba rekonstrukcji języka krytyki literackiej pozytywistów. Przedmiotem analizy są przede wszystkim główne (podstawowe) pojęcia i terminy, które występują w tekstach krytyków epoki. Analiza treści pojęciowej terminów "tendencja", "typ", "przedmiotowość", "powieść", "realizm" idzie... Przejdź do książki

Polityki kulturalne a wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce w latach 1989-2015

Publikacja ta to efekt wieloletnich badań i przemyśleń autora dotyczących związków sztuki i polityki. Celem pracy jest wykazanie związku pomiędzy działaniami politycznymi, które realizowane i wyrażane są w politykach kulturalnych a wolnością wypowiedzi artystycznej. Autor... Przejdź do książki

Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie

Celem pracy jest analiza alternatywnych form małżeństwa i rodziny na przykładzie zjawiska kohabitacji. [...] Analiza danych empirycznych przeprowadzona jest w czterech obszernych i niezwykle aktualnych grupach problemów związanych z funkcjonowaniem dzisiejszych „nowoczesnych" i „ponowoczesnych" społeczeństw,... Przejdź do książki

Demokratyczna osobowość. Model i jego urzeczywistnienie w warunkach polskiej demokracji

Celem pracy była analiza osobowości młodzieży jako konstruktu złożonego z wielu elementów poznawczych, motywacyjnych, kontekstualnych i cech oraz wskazanie zakresu zgodności między modelem teoretycznym a realnie istniejącym w umysłowości badanych konstruktem osobowościowym.Wskazanie na obszary występowania... Przejdź do książki

The biology and ecology of „Betula pendula” Roth on post-industrial waste dumping grounds: the variability range of life history traits

Celem pracy była ocena właściwości populacji B. pendula rosnącej w warunkach zróżnicowanej antropopresji z uwagi na: wybrane cechy life history (np.: parametry wielkości, biomasy osobników, ocena płodności osobników), określenie kondycji osobników brzozy, ocenę czynników abiotycznych... Przejdź do książki

Krosno Odrzańskie. Dynamika struktury społecznej w mieście przygranicznym

Celem pracy jest ukazanie przemian struktury społecznej małego miasta pogranicza polsko-niemieckiego. Przykładem jest Krosno Odrzańskie. W odpowiedzi na pytanie o to, jakim przemianom uległa struktura społeczna wybranej społeczności, sprawdzeniu została poddana hipoteza mówiąca o protransformacyjnymkierunku... Przejdź do książki

Jak politycy komunikują się ze swoimi wyborcami? Analiza języka polityków na przykładzie rozmów prowadzonych w telewizji polskiej oraz internecie

Celem pracy jest ukazanie sposobów komunikowania się polityków z odbiorcą zbiorowym za pośrednictwem telewizji i internetu. Autorka badania swoje opiera na materiale językowym pochodzącym, z jednej strony z programów telewizyjnych - rozmów redaktora z zaproszonym... Przejdź do książki

Zooplankton wód rejonu Półwyspu Antarktycznego

Celem pracy była synteza dotycząca zooplanktonu wód rejonu Półwyspu Antarktycznego na podstawie dotychczasowych badań autora oraz wyników dotychczas niepublikowanych, jak i literatury światowej traktującej w tym przedmiocie. Przejdź do książki